DE STATUTEN

De Statuten

STATUTEN VAN DE WATERSPORTVERENIGING SOUTHBEACH NIEUWKOOP (WSVW)

NAAM EN ZETEL

artikel 1

De vereniging (in oprichting) draagt de naam: Watersportvereniging “Southbeach” (afgekort WSVS) en is gevestigd te Stortenbekerstraat 21 te Nieuwkoop.

DUUR

artikel 2

De vereniging is opgericht (in oprichting) op 1 april tweeduizend twintig en aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN

artikel 3

 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en bevordering van de watersport op de Zuidplas te Nieuwkoop.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  – De toegankelijkheid van de Zuidplas te behoeve van deze watersport te behouden c.q. uit te breiden. Waarbij gebruik gemaakt wordt van de door de gemeente aangewezen sport- en recreatiegebieden.
  – het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden en bevorderen van cursussen, lezingen, voorlichting, evenementen en dergelijke;
  – het organiseren en bevorderen van wedstrijden, demonstraties en tochten;
  – het samenwerken met andere verenigingen, lichamen, instellingen en organen, die hetzelfde doel of nagenoeg hetzelfde doel nastreven; Bijvoorbeeld GPN.
  – andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
  – Het faciliteren van giften en ruil van goederen ten behoeve van de watersport. Niet zijnde handels goederen.

LEDEN

artikel 4

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die:
  – bij het in werking treden van deze gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement als zodanig zijn ingeschreven volgens het bij voorgaande statuten en huishoudelijk reglement hieromtrent bepaalde;
  – volgens een nader in het huishoudelijk reglement te regelen procedure als zodanig worden toegelaten.
  – Het bestuur houdt registers bij, waarin namen en adressen van alle leden, ereleden en jeugdleden zijn opgenomen.

ERELEDEN, JEUGDLEDEN

artikel 5

 1. Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit, dat zij zich ten opzichte van het doel, dat de vereniging nastreeft, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Jeugdleden zijn die leden van de vereniging die nog niet de leef-tijd van achttien jaar hebben bereikt.
 3. Ereleden en jeugdleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten toegekend respectievelijk opgelegd zijn.

TOELATING

artikel 6

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en jeugdleden.
 2. Bij niet-toelating tot lid of jeugdlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Bij zijn beslissing omtrent toelating als lid of jeugdlid kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 15 lid 3.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  – door overlijden van het lid;
  – door opzegging door het lid;
  – door opzegging namens de vereniging;
  Deze kan geschieden in de gevallen in de statuten genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  – door ontzetting.
  Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur (of een e-mail); opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekend schrijven door het bestuur en een kopie per e-mail.
 1. Opzegging van het lidmaatschap moet geschieden voor één april van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap nog langer te laten voortduren.
 1. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van financiële aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 1. Van een besluit door het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging op grond van het feit, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen door het bestuur per aangetekende brief of e-mail in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst.
 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering, zulks op voorstel van het bestuur. Het bestuur geeft per aangetekende brief kennis aan betrokkene van het voorstel tot ontzetting en schorst gelijktijdig betrokkene tot het tijdstip, dat het voorstel tot ontzetting al dan niet is bekrachtigd door de algemene vergadering.Betrokkene wordt van het besluit tot ontzetting per aangetekende brief in kennis gesteld.
 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JEUGDLEDEN

artikel 8

 1. De rechten en verplichtingen van een jeugdlid kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens, dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN EN GELDMIDDELEN

artikel 9

 1. De leden en jeugdleden zijn gehouden tot betaling van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij worden daartoe ingedeeld in categorieën die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging te verlenen.
 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, schenkingen, legaten en erfstellingen, donaties, subsidies en alle andere baten en inkomsten, waaronder de inkomsten uit de exploitatie van haar bezittingen.
 1. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

RECHTEN VAN ERELEDEN EN JEUGDLEDEN

artikel 10

 1. Ereleden hebben alle rechten bij of krachtens deze statuten aan leden toegekend. Zij worden geacht zowel erelid als gewoon lid te zijn.
 2. Behalve de overige rechten, die aan jeugdleden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben jeugdleden net als leden het recht om aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen deel te nemen.

VERKIEZING BESTUUR

artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven, door de algemene vergadering vast te stellen, aantal van ten minste 3 meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel.Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, als tenminste tien stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering aan de leden kenbaar gemaakt.

  Een voordracht van de hiervoor genoemde groep van leden moet, voorzien van de handtekeningen van de betreffende leden, uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur zijn ingediend.

 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit, genomen in een vergadering waarin ten minste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
 2. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus, behoudens het gestelde in lid 1 van dit artikel en in lid 2 van artikel 12.

LIDMAATSCHAP BESTUUR

artikel 12

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst uit zijn functie.
  Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreding. De aftredende is maximaal twee keer terstond herkiesbaar.
 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  – door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
  – door bedanken.

FUNCTIES BESTUUR

artikel 13

De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden plaatsvervangers aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

BESLUITVORMING BESTUUR

artikel 14

 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen en/of een besluitenlijst opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
 2. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

TAKEN, BEVOEGDHEDEN, VERTEGENWOORDIGING BESTUUR

artikel 15

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is dan echter verplicht op de eerstkomende algemene vergadering de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde te stellen.
 1. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
 1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  – het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  – het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van de in dit lid gemelde goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
  – hetzij het voltallige bestuur;
  – hetzij de voorzitter;
  – hetzij twee bestuursleden;
 1. Het bestuur kan aan derden volmacht verlenen tot vertegenwoordiging van de vereniging binnen in de volmacht te stellen grenzen.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

artikel 16

 1. Het verenigingsjaar loopt van één april tot en met éénendertig maart.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar -behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering- zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 1. Het bestuur is verplicht, aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst in staat te stellen de kas te controleren en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 1. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 1. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tien jaar te bewaren en daarna bij een overheidsarchief ter bewaring te geven.

ALGEMENE VERGADERING

artikel 17

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de voorjaarsvergadering-gehouden. In deze vergadering komen in ieder geval aan de orde:
  – het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  – de benoeming van de in artikel 16 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar;
  – de benoeming van bestuursleden;
  – voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 1. Jaarlijks wordt er in de maand november of december een algemene vergadering -de najaarsvergadering- gehouden. In deze vergadering komen in ieder geval aan de orde:
  – de belangrijkste gepasseerde en geplande activiteiten van het bestuur en de commissies;
  – de begroting voor het komende verenigingsjaar.
 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit wenselijk acht.
 1. Het bestuur is verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/twintigste gedeelte der stemmen tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een ter plaatse veel gelezen dagblad en door mededeling op de website.

TOEGANG EN STEMRECHT

artikel 18

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden, jeugdleden van de vereniging en hun echtgenoten/partners. Behoudens tot de vergaderingen genoemd in artikel 7 lid 5 en 6 hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.
 1. Echtgenoten/partners van leden en ereleden, alsmede jeugdleden hebben het recht tijdens de algemene vergadering het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 1. Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft één stem.
 2. Stemmen bij schriftelijke volmacht is toegestaan.
  Een lid kan als gevolmachtigde slechts één stem uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

artikel 19

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen of een besluitenlijst gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de secretaris of notulist ondertekend.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

artikel 20

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzit-ter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 1. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 1. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op een na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
 1. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 1. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden voor de stemming te kennen geeft een schriftelijke stemming te verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 1. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING

artikel 21

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk, per e-mail aan de adressen van de leden, ereleden en jeugdleden volgens de registers bedoeld in artikel 4. De termijn voor oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.

STATUTENWIJZIGING

artikel 22

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden ge-bracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is opgenomen, op het secretariaat voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden.
 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering.
 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

artikel 23

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

artikel 24

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

artikel 25

De vereniging kan niet uit naam van de leden verplichtingen aangaan.
Aldus vastgesteld te Nieuwkoop door de algemene vergadering op één april tweeduizendtwintig.

De voorzitter en secretaris.