HUISDOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk reglement

Watersportvereniging Southbeach Nieuwkoop

versie APRIL 2020

artikel 1 – Leden, hun rechten en verplichtingen

 1. Alleen door zijn toetreden verklaart ieder lid te zullen voldoen aan de vereisten en verplichtingen conform de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere besluiten en bepalingen, alsmede aan aanwijzingen welke in de bestaande regelingen op wettige wijze tot stand zijn gekomen.
 2. Partners van leden, die opgenomen zijn in een economische eenheid en jaarlijks contributie betalen hebben bij jubilea onder gelijke condities dezelfde rechten als hun partner.

artikel 2 – Het bestuur, de (her-)benoeming en rooster van aftreden

 1. Het bestuur is samengesteld volgens de bepalingen in artikel 11 en 12 van de statuten en zal zoveel als mogelijk zijn samengesteld uit leden die actief de watersport beoefenen.
 2. Na zijn aantreden is het bestuur gehouden de functies, uitgezonderd die van voorzitter, secretaris en penningmeester te verdelen onder zijn leden met inachtneming van het ter zake bepaalde in artikel 13 lid 1 van de statuten. De werkzaamheden van het bestuur worden in evenredigheid over de functies verdeeld.
 3. Het rooster van aftreden, zoals bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten wordt bedoeld, wordt samengesteld op basis van de in het bestuur aanwezige functies.
 4. Het rooster van aftreden kent de volgende volgorde:
  -bestuursleden aftredend, waaronder de penningmeester.
  – bestuursleden aftredend, waaronder de voorzitter.
  – bestuursleden aftredend, waaronder de secretaris enzovoorts. 
  In aanvulling op de statutaire bepalingen ter zake geldt bovendien de regel, dat een plaatsvervangend functionaris nooit tegelijk aftreedt met de functionaris die hij eventueel dient te vervangen, tenzij deze regel zou leiden tot stagnatie in het rooster van aftreden.
 5. Omtrent de voordracht tot herbenoeming van zittende  bestuursleden neemt het voltallige bestuur een besluit. Van deze regel kan slechts met redenen omkleed worden afgeweken, deze redenen dienen aangetekend te worden op het besluit waarin de voordracht is vastgelegd.
 6. Bij de samenstelling van het bestuur en het opstellen van de voordracht als bedoeld in het vorige lid streeft het bestuur er naar, dat een zo breed mogelijke deskundigheid in het bestuur aanwezig is.

artikel 3 – Taken bestuursleden

 1. De voorzitter zorgt voor het uitvoeren resp. doen uitvoeren van de besluiten genomen in de bestuursvergadering of algemene  ledenvergadering. Hij behartigt de belangen van de vereniging met betrekking tot andere organisaties en instanties.
 2. De secretaris houdt de ledenlijst bij en voert de correspondentie. Het archief is aan zijn zorg toevertrouwd.
 3. De penningmeester draagt zorg voor de inning van alle baten. Hij doet de uitgaven binnen het raam van de hem door bestuur en ledenvergadering verleende machtiging.
 4. De secretaris en de penningmeester kunnen zich zo nodig laten bijstaan door derden, onder verantwoordelijkheid van het betreffende bestuurslid.
 5. De overige bestuursleden, die hun werkzaamheden op een door het bestuur vast te stellen wijze verdelen, zijn in het bijzonder belast met het zitting nemen in commissies en het onderhouden van het contact tussen commissie en het bestuur. Zij vertegenwoordigen het bestuur en de commissie.

artikel 4 – Commissies

 1. Elke door het bestuur ingestelde commissie heeft een door
  het bestuur omschreven taakstelling. Elke commissie kan gevraagd alsook ongevraagd het bestuur adviseren.

  De te noemen commissies zijn:

 • Technische-commissie / Terrein-commissie, belast met onderhoud van,
  uitbreiding en / of verbetering van technische voorzieningen en installaties.
 • Activiteiten-commissie, het organiseren van tochten, evenementen e.d. ter ontspanning voor leden.
 • Intake-commissie, het adviseren van het bestuur ten aanzien van de toelating van nieuwe leden.
 • Zeil-commissie, het bevorderen van de zeilactiviteiten binnen de vereniging.
 • Roei-commissie, het bevorderen van de roei-activiteiten binnen de vereniging.
 • Windsurf-commissie

2. Het bestuur is bevoegd het aantal commissies en hun
taakstelling te wijzigen. Een uitzondering vormt de kascommissie die jaarlijks door de algemene vergadering wordt gekozen.

artikel 5 – Leden

Aanvraag van lidmaatschap gebeurt door middel van een aanvraagformulier via de website.

artikel 6 – Contributie, entreegelden en tarieven

Contributie, entreegelden en andere tarieven worden vastgesteld door de algemene vergadering. Indien een lid na schriftelijke aanmaning door
de vereniging binnen 14 dagen zijn rekening niet betaalt zal een boete van € 25,- opgelegd worden.

artikel 7 – Beheer, toezicht terrein

 1. Het beheer en het toezicht over ter beschikking gestelde middelen en terreinen, de bebouwingen en materialen berusten bij het verenigingsbestuur. Het bestuur wordt bij deze taak bijgestaan door leden en / of terreincommissaris.
 2. De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de terreincommissaris zijn vastgelegd in een separate “instructie voor de terreincommissaris”

artikel 8 – Terreinen en materialen

 1. Indien gebruik gemaakt wordt van algemeen toegankelijke voorzieningen is dit voor iedereen en is de vereniging niet verantwoordelijk voor gebruik en gedrag op en aan deze voorzieningen, indien de gemeente aan de vereniging exclusief toegang verschaft tot terreinen en of middelen dan is het gebruik daarvan exclusief voor de leden, tenzij er aparte toestemming is verleend door het bestuur aan een niet-lid.
 2. Leden welke hun lidmaatschap zijn opgezegd of hebben opgezegd verliezen hun recht op bovengenoemde faciliteiten.

Artikel 9 – Privacyreglement voor het gebruik van camerabeelden

Mochten er camerabeelden zijn bij de WSV Southbeach Nieuwkoop dan worden deze maximaal 3 weken bewaard. In verband met privacy is het van groot belang dat de camera’s uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn opgesteld. Daarom zijn de volgende regels van toepassing. Alle leden van WSV Southbeach Nieuwkoop, passanten, camperaars en gasten die aanwezig zijn op ter beschikking gestelde middelen en terreinen moeten zich ervan bewust zijn dat er een camerabewakingssysteem aanwezig kunnen zijn in het gebied.

artikel 10 – Toegang terrein

Vrije toegang tot ter beschikking gestelde middelen en terreinen is voorbehouden aan leden, aspirant leden, jeugdleden, alsmede aan hun introducés en gezinsleden.

artikel 11 – Gasten en passanten

Het bestuur, terreincommissaris en / of door het bestuur aangewezen derden, zijn bevoegd toestemming tot het betreden van ter beschikking gestelde middelen en terreinen te geven aan gasten of passanten.

artikel 12 – Naleving huishoudelijk reglement

Het bestuur, terreincommissaris en door het bestuur aangewezen derden, zien toe op de naleving van het Huishoudelijk Reglement. Men is verplicht de aanwijzingen van genoemde personen op te volgen. 

artikel 13 – Veiligheid, werkomstandigheden en milieu

Alle werkzaamheden op of aan ter beschikking gestelde middelen en terreinen, bebouwing en / of vaartuigen worden uitgevoerd met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen omtrent veiligheid, werkomstandigheden en milieu.

artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Watersportvereniging “Southbeach” is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, toegebracht aan personen en / of goederen die zich op ter beschikking gestelde middelen en terreinen, bebouwing en / of vaartuigen bevinden.
 2. Betreden van ter beschikking gestelde middelen en terreinen, de gebouwen en haar voorzieningen alsmede deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten is geheel voor eigen risico.
 3. De vereniging behoudt zich het recht voor om schade of extra kosten veroorzaakt door derden en / of leden te verhalen op de veroorzaker.
 4. Leden die een vaartuig op ter beschikking gestelde middelen en terreinen hebben, in het water en/of op de wal, zijn verplicht dit vaartuig naar behoren te verzekeren. Het niet verzekerd hebben van een vaartuig is reden tot onmiddellijke verwijdering van ter beschikking gestelde middelen en terreinen. Leden zijn verplicht om desgevraagd hun geldige verzekeringspolis aan het bestuur of terreincommissaris te tonen.

artikel 15 – Maatregelen van orde

 1. Het bestuur heeft de bevoegdheid maatregelen van orde uit te vaardigen en op overtreding daarvan een boete te stellen, ongeacht de persoonlijke aansprakelijkheid voor betrokkenen en de opgetreden schade.
 2. Bij herhaalde overtreding is ontzegging van het lidmaatschap op grond van artikel 7 van de statuten mogelijk.
 3. De maatregelen van orde zijn vervat in het “terreinreglement”.
 4. Opgelegde boetes dienen binnen 14 dagen aan de penningmeester te worden voldaan.

artikel 16 – Slotbepalingen

In alle gevallen waarin het huishoudelijk dan wel het havenreglement niet of niet voldoende voorziet, beslist het bestuur.

Namens het bestuur,

Voorzitter en Secretaris